Hiển thị 1–12 của 67 kết quả

Liên hệ 0911622059 – Chuyên cung cấp Block máy nén lạnh Copeland tại công ty An Khang ( TP. Hồ Chí Minh ).

CÁC MODEL MÁY NÉN LẠNH COPELAND SCROLL ZR ( GAS LẠNH: R22, R404, R407,…; ĐIỆN ÁP: 220V / 380V / 50Hz ): 

Máy nén Copeland ZR24K3-PFJ-522: 2,0 HP

Máy nén Copeland ZR26K3-PFJ-522: 2,2 HP
Máy nén Copeland ZR36K3-PFJ-522: 3 HP
Máy nén Copeland ZR40K3-PFJ-522: 3,2 HP
Máy nén Copeland ZR42K3-PFJ-522: 3,3 HP
Máy nén Copeland ZR45K3-PFJ-522: 3,5 HP
Máy nén Copeland ZR24K3-TFD-522: 2,0 HP
Máy nén Copeland ZR26K3-TFD-522: 2,2 HP
Máy nén Copeland ZR32K3-TFD-522: 2,5 HP
Máy nén Copeland ZR36K3-TFD-522: 3 HP
Máy nén Copeland ZR36K3E-TFD-522: 3 HP
Máy nén Copeland ZR40K3-TFD-522: 3,2 HP
Máy nén Copeland ZR40K3E-TFD-522: 3,3 HP
Máy nén Copeland ZR42K3-TFD-522: 3,3 HP
Máy nén Copeland ZR45K3-TFD-522: 3,5 HP
Máy nén Copeland ZR48KC-TFD-522: 4 HP
Máy nén Copeland ZR48KCE-TFD-522: 4,0 HP
Máy nén Copeland ZR54KC-TFD-522: 4,5 HP
Máy nén Copeland ZR54KE TFP 54E: 4,7 HP
Máy nén Copeland ZR57KC-TFD-522: 4,7 HP
Máy nén Copeland ZR57KCE-TFD-522: 5 HP
Máy nén Copeland ZR61KC-TFD-522: 5 HP
Máy nén Copeland ZR61KC-TFD-422: 5 HP
Máy nén Copeland ZR61KCE-TFD-522: 5 HP
Máy nén Copeland ZR61KCE-TFD-422: 5 HP
Máy nén Copeland ZR68KC-TFD-522: 5,7 HP
Máy nén Copeland ZR68KCE-TFD-522: 5,7 HP
Máy nén Copeland ZR72KC-TFD-52E: 6 HP
Máy nén Copeland ZR72KC-TFD-522: 6 HP
Máy nén Copeland ZR72KC-TFD-422: 6 HP
Máy nén Copeland ZR72KCE-TFD-522: 6 HP
Máy nén Copeland ZR72KCE-TFD-422: 6 HP
Máy nén Copeland ZR81KC-TFD-522: 6,7 HP
Máy nén Copeland ZR81KCE-TFD-522: 6,7 HP
Máy nén Copeland ZR81KCE-TFD-422: 6,7 HP
Máy nén Copeland ZR84KC-TFD-522: 7 HP
Máy nén Copeland ZR84KCE-TFD-522: 7 HP

Máy nén Copeland ZR94KC-TFD-522: 8 HP
Máy nén Copeland ZR94KCE-TFD-522: 8 HP
Máy nén Copeland ZR108KC-TFD-522: 9 HP
Máy nén Copeland ZR108KCE-TFD-522: 9 HP
Máy nén Copeland ZR125KC-TFD-522: 10 HP
Máy nén Copeland ZR125KC-TFD-422: 10 HP
Máy nén Copeland ZR125KCE-TFD-522: 10 HP
Máy nén Copeland ZR125KCE-TFD-422: 10 HP
Máy nén Copeland ZR144KC-TFD-522: 12 HP
Máy nén Copeland ZR144KCE-TFD-522: 12 HP
Máy nén Copeland ZR144KC-TFD-422: 12 HP
Máy nén Copeland ZR144KCE-TFD-422: 12 HP
Máy nén Copeland ZR160KC-TFD-550: 13 HP
Máy nén Copeland ZR160KCE-TFD-550: 13 HP
Máy nén Copeland ZR190KC-TFD-550: 15 HP
Máy nén Copeland ZR190KCE-TFD-550: 15 HP
Máy nén Copeland ZR250KC-TWD-522: 20 HP
Máy nén Copeland ZR310KC-TWD-522: 25 HP

CÁC MODEL MÁY NÉN LẠNH COPELAND SCROLL ZP ( GAS LẠNH: R410; ĐIỆN ÁP: 380V / 50Hz ): 
Máy nén Copeland ZP42KSE-TFD-52E: 4 HP
Máy nén Copeland ZP61KCE-TFD-522: 5 HP
Máy nén Copeland ZP61KCE-TFD-420: 5 HP
Máy nén Copeland ZP67KCE-TFD-420: 5,2 HP
Máy nén Copeland ZP67KCE-TFD-522: 5,2 HP
Máy nén Copeland ZP72KCE-TFD-522: 6 HP
Máy nén Copeland ZP83KCE-TFD-450: 7 HP
Máy nén Copeland ZP91KCE-TFD-522: 8 HP
Máy nén Copeland ZP103KCE-TFD-522: 9 HP
Máy nén Copeland ZP103KCE-TFD-422: 9 HP
Máy nén Copeland ZP120KCE-TFD-522: 10 HP
Máy nén Copeland ZP137KCE-TFD-522: 12 HP
Máy nén Copeland ZP137KCE-TFD-422: 12 HP
Máy nén Copeland ZP144KCE-TFD-522: 12 HP
Máy nén Copeland ZP154KCE-TFD-522: 13 HP
Máy nén Copeland ZP182KCE-TFD-522: 15 HP
Máy nén Copeland ZRD61KCE-TFD-532: 5 HP
Máy nén Copeland ZRD72KC-TFD-433: 6 HP
Máy nén Copeland ZPD72KCE-TFD-433: 6 HP

Máy nén Copeland ZPD72KCE-TFD-433: 6 HP
CÁC MODEL MÁY NÉN LẠNH COPELAND SCROLL ZB ( GAS LẠNH: R22, R404, R407,…; ĐIỆN ÁP: 220V / 380V / 50Hz ); ( KQ: -12°C | KQE: -15°C ) :
Máy nén Copeland ZB15KQ-TFD-524: 2 HP
Máy nén Copeland ZB15KQE-TFD-524: 2,0 HP
Máy nén Copeland ZB19KQ-TFD-524: 2,5 HP
Máy nén Copeland ZB19KQE-TFD-524: 2,5 HP
Máy nén Copeland ZB19KQE-PFJ-524: 2,5 HP
Máy nén Copeland ZB21KQ-TFD-524: 3 HP
Máy nén Copeland ZB21KQE-TFD-524: 3 HP
Máy nén Copeland ZB26KQ-TFD-524: 3,5 HP
Máy nén Copeland ZB26KQE-TFD-558: 4 HP

Máy nén Copeland ZB29KQ-TFD-524: 4 HP

Máy nén Copeland ZB29KQE-TFD-524: 4 HP

Máy nén Copeland ZB38KQ-TFD-558: 5 HP

Máy nén Copeland ZB38KQE-TFD-558: 5 HP

Máy nén Copeland ZB45KQ-TFD-524: 6 HP

Máy nén Copeland ZB45KQ-TFD-558: 6 HP

Máy nén Copeland ZB45KQE-TFD-558: 6 HP

Máy nén Copeland ZB48KQ-TFD-558: 7 HP

Máy nén Copeland ZB48KQE-TFD-558: 7 HP
Máy nén Copeland ZB58KQ-TFD-550: 8 HP

Máy nén Copeland ZB58KQE-TFD-550: 8 HP

Máy nén Copeland ZB66KQ-TFD-550: 9 HP

Máy nén Copeland ZB76KQ-TFD-550: 10 HP
Máy nén Copeland ZB76KQE-TFD-550: 10 HP
Máy nén Copeland ZB88KQ-TFD-550: 12 HP
Máy nén Copeland ZB88KQE-TFD-550: 12 HP
Máy nén Copeland ZB95KQ-TFD-550: 13 HP
Máy nén Copeland ZB114KQ-TFD- 550: 15 HP
Máy nén Copeland ZB114KQE-TFD-550: 15 HP

COPELAND SCROLL- CHINA Gas R404, R134, R407, chạy cho kho mát
Máy nén Copeland ZX15KCE- TFD-558: 2 HP
Máy nén Copeland ZX21KCE.TFD.558: 3 HP
Máy nén Copeland ZX30KCE-TFD-558: 4 HP
Máy nén Copeland ZX38KCE-TFD-558: 5 HP
Máy nén Copeland ZX45KCE-TFD-558: 6 HP
Máy nén Copeland ZX5IKCE-TFD-558: 7,5 HP
COPELAND SCROLL- CHINA Gas R404, R134, R407, chạy cho kho đông
Máy nén Copeland ZXI06KCE-TFD – 687: 2 HP
Máy nén Copeland ZXI08KCE-TFD -687: 2,5 HP
Máy nén Copeland ZXI09KCE-TFD-687: 3 HP
Máy nén Copeland ZXI11KCE-IFD-647: 3,5 HP
Máy nén Copeland ZXI14KCE-TFD-647: 4 HP
Máy nén Copeland ZXI15KCE-TFD-647: 5 HP
Máy nén Copeland ZXI18KCE-TFD-557: 6 HP
Máy nén CopelandZXI21KCE-TFD-557: 7,5 HP

Call Now